Букачівська територіальна громада

Івано-Франківська область

Про програму інформатизації Букачівської селищної ради на 2021-2023 роки

Дата: 30.12.2020 12:49
Кількість переглядів: 1863

Фото без опису

УКРАЇНА

Букачівська селищна рада

Івано-Франківського району Івано-Франківської області

перша сесія  восьмого скликання

друге пленарне засідання

 

 

 РІШЕННЯ

 

від 22  грудня 2020 року

№ 18-1/2020

смт. Букачівці

Про програму інформатизації

Букачівської селищної ради на 2021-2023 роки

 

      Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації»  (зі змінами та доповненнями),  постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. №644 «Про  затвердження Порядку формування та виконання регіональної  програми і проекту інформатизації»  (зі змінами та доповненнями),  розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 р. №649-р  «Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні»  та від 15.05.2013 р. №386-р «Про схвалення Стратегії розвитку інформаційного суспільства  в Україні»,  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  селищна рада

                                                       ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму  інформатизації по Букачівській  селищній раді  на 2021-2023 роки,  що додається.

    1. Відділу фінансів ,бухгалтерського обліку та звітності селищної ради передбачати в межах наявного фінансового ресурсу фінансування заходів, передбачених цією Програмою.

 

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету,планування , соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

 

         Селищний голова                                              О.І.Вітер-Любевич

 

 

  Додаток

до рішення  першої  сесії

восьмого скликання

 Букачівської селищної ради                     

  від  «22» грудня 2020 №18-1/2020

 

 

 

ПРОГРАМА

ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

Букачівської селищної ради

Рогатинського району

Івано-Франківської області

на 2021 – 2023 роки

 

І. ПАСПОРТ

Програми інформатизації  Букачівської   селищної ради на 2021 – 2023 роки

(Загальна характеристика Програми)

 

1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми 

Виконавчий комітет селищної ради

2.

Відповідальні виконавці Програми 

Букачівська селищна рада

3.

Строк реалізації Програми 

2021–2023 рр.

4.

Мета Програми

розбудова інформаційного суспільства, сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності

5.

Джерела фінансування

Кошти  місцевого  бюджету та інші джерела, не заборонені законодавством

6.

Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

80,0тис.грн. ( на 2021 рік )

80,0 тис.грн. ( на 2022 рік)

80,0 тис.грн. ( на 2023  рік)

 

ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ  ПРОБЛЕМИ НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ДІЯ ПРОГРАМИ

Серед напрямів формування та здійснення публічної політики на місцевому рівні в сучасних реаліях провідне місце в Україні має відводитися створенню умов для інноваційного розвитку економіки, соціального прогресу, задоволення інформаційних потреб в реалізації прав громадян, їх об’єднань, підприємств та організацій, місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних технологій.Попередження потенційних тарозв’язання існуючих проблем у розрізі зазначеного напряму публічної політики може бути здійснене завдяки розробці та реалізації регіональних програм інформатизації. Власне, інформатизація й передбачає сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на формування умов для забезпечення потреб і реалізації прав громадян і суспільства на засадах створення, розвитку, використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, побудованих на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки.

Програма інформатизації Букачівської селищної ради на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) розроблена як складова Національної програми інформатизації України з урахуванням її завдань та визначає комплекс пріоритетних завдань щодо інформаційного, організаційно-технічного,  нормативно-правового забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, соціально-економічного розвитку громади шляхом впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в усі сфери життєдіяльності.

Програма також враховує положення щодо напрямів публічної політики в Україні, які знайшли відображення у законах України: «Про доступ до публічної інформації», «Про публічні закупівлі», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», постанові Верховної Ради України від 31 березня 2016 року № 1073-VIII «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Реформи галузі інформаційно-комунікаційних технологій та розвиток інформаційного простору України».

У такий спосіб у межах реалізації Програми в громаді вирішуватимуться завдання переходу до орієнтованого на інтереси людей, спрямованого на розвиток інформаційного суспільства, відкритого та прозорого публічного управління, здійснення економічної діяльності на засадах результативності та ефективності, створення умов для розвитку як самої інфраструктури інформатизації, так і забезпечення сталого інноваційного розвитку ради в цілому.

Завдання місцевої програми інформатизації враховують наступні напрями: нормативно-правове, організаційне та методичне забезпечення інформатизації в громаді; створення та розвиток інформаційної інфраструктури;  інформаційне забезпечення діяльності органу місцевого самоврядування, потреб населення, підприємств, установ та організацій.

У Програмі застосовуються такі терміни:

інформатизація – сукупність взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних потреб, громадян та суспільства на основі створення, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів, інформаційних технологій, які ґрунтуються на основі застосування сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки;

інформаційна технологія – цілеспрямована організована сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують високу швидкість обробки даних, швидкий пошук інформації, розосередження даних, доступ до джерел інформації незалежно від місця їх розташування;

засоби інформатизації – електронно-обчислювальні машини, програмне, математичне, лінгвістичне й інше забезпечення, інформаційні системи або їх окремі елементи, інформаційні мережі та мережі зв’язку, що використовуються для реалізації інформаційних технологій;

е-урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості і прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян;

е-демократія – форма суспільних відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення й державного управління, а також до місцевого самоврядування шляхом широкого застосування ІКТ;

електронна послуга – послуга, надана громадянам та організаціям у електронному вигляді за допомогою ІКТ (далі – е-послуга);

інформаційна інфраструктура – сукупність різноманітних інформаційних (автоматизованих) систем, інформаційних ресурсів, телекомунікаційних мереж і каналів передачі даних, засобів комунікацій та управління інформаційними потоками, а також організаційно-технічних структур, механізмів, що забезпечують їх функціонування;

інформаційне суспільство – орієнтоване на інтереси людей суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися, обмінюватися ними, щоб надати можливість кожній людині повною мірою реалізувати свій потенціал, сприяти суспільному, особистому розвитку та підвищувати якість життя.

            В сучасних умовах зростають вимоги до рівня інформатизації суспільства та інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування з метою поглиблення інтеграції України у європейську спільноту.

            На сучасному етапі переходу світового співтовариства до інформаційного простору та рівень використання інформаційних технологій постають безпосередніми чинниками економічного зростання, забезпечення соціально-економічної та політичної стабільності, запобігання виникненню екологічних катастроф.

Істотно гальмує становлення електронних форм взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, фізичними і юридичними особами неузгодженість галузевих та відсутність багатьох державних стандартів у інформаційній сфері.

Іншим чинником, який істотно стримує розвиток регіональних інформаційних систем, є те, що в країні відсутні типові технічні рішення стосовно створення автоматизованих систем обробки інформації для органів місцевого самоврядування. Наслідком цього є відставання в розвитку інформаційних систем органів місцевого самоврядування.

Основними проблемами розвитку інформатизації в громаді є:

- нерівномірність забезпечення можливості доступу населення до комп’ютерних і телекомунікаційних засобів, поглиблення «інформаційної нерівності» між окремими регіонами, галузями економіки та різними верствами населення, у міській та сільській місцевостях;

- істотний дисбаланс у розвитку ІКТ-інфраструктури і ступеня інтеграції ІКТ у основні ділові процеси;

- нерозвиненість інформаційних послуг і ресурсів для громадян і організацій;

- низький рівень інформаційної грамотності і готовності населення до використання ІКТ;

- високий рівень соціально-економічного розшарування населення і низький платоспроможний попит на ІКТ;

- мала частина економічно активного населення, що пройшло спеціальну підготовку з використання ІКТ у трудовій діяльності.

 

ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Головною метою Програми є розбудова інформаційного суспільства, удосконалення системи забезпечення структурних підрозділів органу місцевого самоврядування та бюджетних установ повною й достовірною інформацією для підтримки процесів прийняття управлінських рішень, забезпечення інформаційних потреб громадян, суспільства та держави, сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності.

Положення Програми мають передбачати:

врахування основних напрямів соціально-економічного розвитку громади, Національної програми інформатизації, Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні, Стратегії розвитку Букачівської селищної ради 2020-2022 роки та узгодження з ними місцевих пріоритетів інформатизації;

реалізацію завдань Програми на 2021 – 2023 роки за принципами спадковості, поступовості та безперервності;

сприяння розвитку нормативно-правової бази у сфері створення, розповсюдження й використання інформаційних ресурсів, а також надання електронних послуг;

забезпечення організаційних і фінансових засад для реалізації завдань та заходів Програми;

здійснення перерозподілу та концентрації ресурсів на користь найбільш актуальних і результативних напрямів інформатизації за результатами моніторингу виконання завдань.

Програмою передбачено виконання таких завдань:

1. Організаційне та методичне забезпечення Програми:

періодична інвентаризація інформаційних та програмно-технічних ресурсів усіх структурних підрозділів селищної ради та бюджетних установ з урахуванням вимог нормативно-правових актів стосовно використання комп’ютерних  програм;

впровадження, адміністрування інформаційних систем, програмно-технічних комплексів, засобів інформатизації, механізмів інтеграції систем, організації захисту інформації в місцевих телекомунікаційних системах.

2. Впровадження технологій е-урядування та формування системи місцевих електронних інформаційних ресурсів:

розвиток системи електронного документообігу;

прискорення процесу розробки та впровадження сучасних ІКТ у сфері публічного управління;

підвищення якості адміністративних послуг (зокрема за критеріями  доступності та зручності) через спрощення процедур їх надання за допомогою ІКТ;

своєчасне наповнення інформацією веб-сайту селищної ради;

розміщення інформації на порталі відкритих даних;

співфінансування спільних проектів (програм), спрямованих на розвиток е-урядування, з державними, міжнародними, громадськими організаціями (фондами).

3. Розвиток телекомунікаційного середовища громади та організація захисту інформації:

забезпечення якісними телекомунікаційними технологіями роботи селищної ради;

створення комплексної системи захисту інформації на місцеві  програмно-технічні комплекси, інформаційні системи тощо.

4. Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем:

підтримка існуючих телекомунікаційних сервісів;

оновлення застарілої комп’ютерної техніки і обладнання;

придбання засобів інформатизації, обладнання та ліцензійного програмного забезпечення ;

поновлення ліцензій на використання раніше придбаного програмного забезпечення.

 

ІV. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

Фінансування заходів Програми буде здійснюватись за рахунок коштів бюджету Букачівської  селищної ради,  інших джерел не заборонених чинним законодавством (Додаток 1).

Бюджетні призначення для реалізації заходів Програми передбачаються щорічно при формуванні бюджету в межах його фінансових можливостей та з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України.

 

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

          Найважливішими наслідками інформатизації, які визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи управління, розвиток телекомунікаційного середовища, створення потужних інформаційних ресурсів, розвиток пріоритетних напрямів економіки та соціальної сфери, адміністративних послуг, сприяння становленню інформаційного суспільства.

Результати практичного впровадження завдань Програми:

створення потужних інформаційних ресурсів для надання електронних адміністративних послуг;

підвищення ступеня інтегрованості громади у світовий інформаційний простір;

побудова сучасної місцевої системи публічного управління з питань розвитку громади.

            У результаті виконання завдань і заходів Програми очікується:

залучення громадян до процесів прийняття та оцінювання управлінських рішень шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

забезпечення доступу для громадян та бізнес-структур на всій території громади до систем надання публічних, зокрема адміністративних, послуг в електронній формі через розвиток телекомунікаційного середовища та упровадження електронних сервісів у сфері освіти, охорони здоров’я та комунального господарства;

охоплення системами без паперового документообігу усіх органів місцевої влади з використанням електронного цифрового підпису та інших систем ідентифікації;

забезпечення дотримання вимог законодавства у сфері авторського права та захисту інформації.

              

VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює відповідальний виконавець, а за цільовим та ефективним використанням коштів – головний розпорядник коштів.

З метою системного аналізу реалізації Програми щорічно проводитиметься моніторинг її виконання.

 

Секретар селищної  ради                                         Олег Любінець

 

 

Додаток 1

 

до Програми інформатизації

Букачівської селищної ради

на 2021 – 2023 роки

 

ЗАХОДИ ТА КОШТОРИС

ПРОГРАМИ

 

№ 

з/п

 

 

Завдання (роботи)

 

 

Джерела

 фінансування

 

 

Вартість, тис. грн.

Очікуваний результат

 

 

2021р.

2022р

2023р.

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Об'єднання інформаційних та телекомунікаційних ресурсів селищної ради, розширення та модернізація існуючої локальної мережі

місцевий бюджет

20,0

20,0

20,0

 

Забезпечення  

 роботи 

телекомунікаційної

 інфраструктури

2.

Поновлення, модернізація програмного забезпечення.

Приведення стану технічного захисту інформації у відповідності із вимогами законодавства України.

місцевий бюджет

10,0

10,0

10,0

 

Забезпечення

Сучасними

автоматизованими

системами одержання та оброблення інформації

3

Придбання програмного забезпечення

місцевий бюджет

0

 

 

 

Можливість користування ліцензійним програмним забезпеченням, отримання кваліфікованої підтримки програмних продуктів та їх оновлення

4

Підтримка автоматизованого документообігу в селищній раді

місцевий бюджет

20,0

20,0

20,0

 

Забезпечення інформаційної підтримки  прийняття управлінських рішень

5

Розширення та модернізація парку комп’ютерної  техніки

місцевий бюджет

0

 

 

 

Забезпечення відповідності системним вимогам та надійності роботи телекомунікаційної інфраструктури

6

Оплата послуг, обслуговування комп’ютерної техніки

місцевий бюджет

30,0

30,0

30,0

 

Забезпечення координації робіт щодо виконання завдань Програми, обслуговування комп’ютерної  техніки

 

Всього

 

80,0

80,0

80,0

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь